Swarovski Golden Shadow Stallion

Swarovski Golden Shadow Stallion

Brand: Swarovski
Product Code: Swarovski Golden Shadow Stallion | 5136836
Availability: In Stock
-+